OOPP_H1-rozdeleni.jpg

Ochranné pracovní pomůcky kategorie I

Osobní chranné pracovní pomůcky (OOPP) jednoduché konstrukce (pouze pro minimální riziko) kde uživatel může sám zhodnotit úroveň ochrany a rizika.
Do této kategorie patří výhradně OOPP určené pro ochranu uživatele proti:

 • mechanickému působení (zahradnické rukavice, náprstky atd.)
 • slabě agresivním čisticím prostředkům (rukavice proti zředěným roztokům)
 • rizikům při manipulaci s horkými předměty do 50° C (rukavice, zástěry)
 • klimatickým vlivům, které nejsou mimořádné ani extrémní (pokrývka hlavy, sezónní oděv)
 • slabým nárazům a vibracím (lehké ochranné přilby proti skalpování vlasů, rukavice, lehká obuv atd.)
 • slunečnímu záření (sluneční brýle)

Pro tyto OOPP mohou provádět testy a vystavovat certifikáty samotní výrobci. OOPP této kategorie jsou označeny symbolem CE.

Ochranné pracovní pomůcky kategorie II

OOPP střední konstrukce (pro střední riziko) u kterých se předpokládá vyšší ochrana. Například rukavice vyžadující dobrou ochranu proti proříznutí, propíchnutí a oděru. Musí být testovány a certifikovány nezávislým notifikovaným orgánem. V návodu k použití by měl být uveden název a adresa nebo identifikační číslo notifikovaného orgánu.

OOPP této kategorie jsou označeny symbolem CE a doplňkovými piktogramy nebo informacemi udávající jejich specifické vlastnosti.

Ochranné pracovní pomůcky kategorie III

OOPP složité konstrukce (smrtelné riziko) určených k ochraně proti smrtelnému nebezpečí nebo proti nebezpečím, která mohou vážně a nevratně poškodit zdraví. Do této kategorie patří výhradně:

 • filtrační dýchací prostředky pro ochranu proti aerosolům v pevné nebo kapalné formě nebo proti dráždivým, nebezpečným, toxickým nebo radioaktivními plynům
 • prostředky pro ochranu dýchacích orgánů zajišťující plnou izolaci vůči okolní atmosféře, včetně přístrojů pro potápění
 • OOPP poskytující pouze časově omezenou ochranu proti chemickému působení nebo proti ionizujícímu záření
 • zásahové prostředky pro použití v horkých prostředích, s účinky srovnatelnými se vzduchem o teplotě 100° C nebo vyšší, kde může nebo nemusí být infračervené záření, plameny nebo rozstřik velkého množství roztaveného materiálu
 • zásahové prostředky pro použití v chladných prostředích, s účinky srovnatelnými se vzduchem o teplotě –50° C nebo nižší
 • OOPP chránící před pádem z výšky
 • OOPP proti rizikům vyvolaným elektřinou a nebezpečným napětím nebo prostředky užívané jako izolace při práci pod vysokým napětím

OOPP této kategorie musí být testovány a certifikovány nezávislým notifikovaným orgánem a navíc systém zajištění kvality, který výrobce používá pro zaručení homogenity výroby, musí být nezávisle kontrolován.
OOPP musí být označeny symbolem CE a za ním musí být uvedeno identifikační číslo notifikovaného orgánu. Např: CE 0287

Označení výrobků CE

Označení CE potvrzuje tzv. shodu produktu s požadavky předpisů EU. Tímto způsobem označení umožňuje volný pohyb produktů po evropském trhu. Pokud je na produktu uvedeno označení CE, výrobce tak na svou odpovědnost prohlašuje, že jeho produkt splňuje všechny právní požadavky označení CE, což znamená, že produkt lze prodávat v celém Evropském hospodářském prostoru (EHP, 28 členských států EU a Evropské sdružení volného obchodu (ESVO), tzn. Island, Norsko a Lichtenštejnsko). Totéž platí o produktech vyrobených v jiných zemích a prodávaných v EHP.

Nicméně označení CE není povinné pro všechny výrobky – jde pouze o produkty kategorií vyjmenovaných v konkrétních směrnicích EU o označení CE.

Označení CE tedy neznamená, že produkt byl vyroben v EHP. Stvrzuje pouze to, že u daného produktu byla před jeho uvedením na trh ověřena shoda s příslušnými právními požadavky (např. harmonizovaná úroveň bezpečnosti) a že je díky tomu možné jej v tomto prostoru prodávat. Označením je zajištěno, že výrobce

 • ověřil, že produkt splňuje všechny příslušné základní požadavky (např. hygienické a ekologické), které jsou stanoveny v platných směrnicích
 • pokud to směrnice stanoví, že byl rovněž přezkoušen nezávislým subjektem provádějícím posuzování shody

Výrobce musí zajistit posouzení shody, vypracovat technickou dokumentaci, vydat prohlášení ES o shodě a uvést označení CE na výrobku. Distributoři musejí zkontrolovat, že produkt má označení CE a že nezbytné doklady jsou v pořádku. Je-li výrobek dovážen ze země mimo EHP, dovozce musí ověřit, že výrobce mimo území EU podnikl nutné kroky a že dokumentace je na požádání k dispozici.

Označení CE má být umístěno buď na výrobku, nebo na jeho výrobním štítku. Pokud to z povahy výrobku není možné, musí být označení CE umístěno na obale nebo na některém z příbalových dokumentů.

seznam-norem-nadpis.jpg

 

Níže naleznete základní, stručný přehled norem, které se týkají osobních ochranných pracovních prostředků. V případě jakékoliv nejasnosti nás prosím neváhejte kontaktovat.

 

 

oopp-normy-zrak-30x30px.jpg

Ochrana zraku

oopp-normy-odevy-30x30px.jpg

Pracovní a ochranné oděvy

oopp-normy-dychaci-cesty-30x30px.jpg

Ochrana dýchacích cest

oopp-normy-obuv-30x30px.jpg

Pracovní a bezpečnostní obuv

oopp-normy-hlavy-30x30px.jpg

Ochrana hlavy

oopp-normy-rukavice-30x30px.jpg

Pracovní rukavice

oopp-normy-sluchu-30x30px.jpg

Ochrana sluchu

oopp-normy-pad-30x30px.jpg

Ochrana proti pádu

 

 

 

 

button-zpet-oopp-100.jpgZpět na OOPP