VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY PRODUKTŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI OFFICE DEPOT s.r.o.

 

 


1. Úvodní ustanovení


1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydává společnost OFFICE DEPOT s.r.o. se sídlem
Floriánova 2461, 253 01 Hostivice, IČO: 64942503, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka C 42398 (dále jen „OD“, nebo „Dodavatel“), jako dodavatel produktů
a služeb v souladu s jejím předmětem podnikání, zejména v oblasti papírenského a kancelářského zboží
a tiskových služeb, za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených Produktů a Služeb
pro své zákazníky v rámci B2B vztahů, a to v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).
1.2 Svým podpisem pod textem VOP nebo na jakémkoli jiném dokumentu zakládajícím ve smyslu těchto
VOP smluvní vztah mezi OD a Zákazníkem nebo jakoukoli jinou formou, včetně zaslání objednávky na
dodávku Produktů a/nebo Služeb, potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s aktuálně platným zněním
VOP srozuměna a že je v celém rozsahu akceptuje.
1.3 Aktuálně platné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno vždy na oficiálních
internetových stránkách Dodavatele:
(a) pro Zákazníky přímého prodeje na internetové adrese www.officedepot.cz, a
(b) pro Zákazníky smluvního prodeje na internetové adrese www.online.officedepot.cz .

 

2. Vymezení pojmů

 

2.1 Ceníkem se rozumí:
(a) pro Zákazníky přímého prodeje aktuálně platný přehled cen Produktů/Služeb vypracovaný
Dodavatelem a přístupný na internetové adrese www.officedepot.cz jakožto součást Katalogu
OD, kde je cena uvedena u jednotlivých Produktů/Služeb, a
(b) pro Zákazníky smluvního prodeje aktuálně platný přehled cen Produktů/Služeb doručený
Zákazníkovi smluvního prodeje.
Ceník stanoví závazně ceny pro dodávky Produktů/Služeb sjednané mezi Dodavatelem a Zákazníkem
za plnění Dodavatele.
2.2 Dárkem se rozumí bezúplatné plnění, které Dodavatel poskytne Zákazníkovi, ať už přímo či
prostřednictvím třetí osoby, v rámci reklamních, marketingových či soutěžních akcí.
2.3 Dílem se rozumí jakýkoli výrobek (dílo) zhotovený na základě individuálního požadavku Zákazníka,
jehož provedení je nabízeno v Katalogu OD; kde se v těchto VOP hovoří o Produktu, rozumí se tím též
Dílo.
2.4 Dodacím dokladem se rozumí dokument, na základě kterého je zpravidla podpisem Zákazníka
potvrzeno řádné předání a převzetí objednaných Produktů/Služeb mezi Dodavatelem a Zákazníkem.
Dodacím dokladem je zejména dodací list, protokol o předání, případně faktura.
2.5 Dodacím místem se rozumí adresa určená Zákazníkem jako místo k předání a převzetí Produktů nebo
místo poskytnutí Služeb, která je na území České republiky.
2.6 Dodavatelem nebo též OD se rozumí společnost OFFICE DEPOT s.r.o. specifikovaná v čl. 1.1 těchto
VOP.
2.7 Katalogem Nábytku se rozumí seznam Produktů Nábytku a Služeb Nábytku, který je součástí Katalogu
OD.
2.8 Katalogem OD se rozumí:
(a) pro Zákazníky přímého prodeje seznam Produktů a Služeb v elektronické podobě přístupný na
oficiálních internetových adresách Dodavatele www.officedepot.cz, a
(b) pro Zákazníky smluvního prodeje seznam Produktů a Služeb v elektronické podobě přístupný na
oficiálních internetových adresách Dodavatele www.online.officedepot.cz
Katalog OD přístupný na výše uvedených internetových adresách představuje aktuálně platnou
nabídku Produktů a Služeb zajišťovaných Dodavatelem.
2.9 Konsolidací Objednávek se rozumí sloučení několika samostatných Objednávek, které Zákazník učiní
vůči Dodavateli během období, na kterém se Zákazník a Dodavatel písemně dohodnou, do jedné
Objednávky a následné dodání Produktů, které si Zákazník v takto sloučených Objednávkách objedná,
v termínu nebo termínech dodání, na kterých se Zákazník a Dodavatel písemně dohodnou.
2.10 OZ se rozumí občanský zákoník, jak je definován v čl. 1.1 těchto VOP.

 

2.11 OSŘ se rozumí zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
2.12 Objednávkou se rozumí jednostranné právní jednání Zákazníka, kterým Zákazník objednává u
Dodavatele Produkty/Služby. Povinné náležitosti Objednávky jsou uvedeny v čl. 4 a čl. 10 nebo čl. 13
těchto VOP.
2.13 Produktem se rozumí jakékoli typizované zboží specifikované a nabízené v Katalogu OD, označené
názvem a objednávkovým číslem, a/nebo Dílo.
2.14 Produktem Nábytku se rozumí Produkt v podobě nábytku.
2.15 Produktem TS nebo též Produktem Technického servisu se rozumí Produkt v podobě kancelářské
techniky, včetně kopírovacích strojů, tiskáren a multimediálních projektorů.
2.16 Službou se rozumí jakékoli služby specifikované a nabízené v Katalogu OD.
2.17 Službou Nábytku se rozumí Služba zajišťovaná Dodavatelem v souvislosti s Produktem Nábytku, která
spočívá zejména v zajištění řešení a realizace kancelářských prostor podle individuálního požadavku
Zákazníka, včetně zajištění montážního servisu, vypracování architektonických návrhů, instalace
dělících příček, pokládky podlahových krytin, zapůjčení Produktů Nábytku, výkupu a likvidace starého
nábytku, stěhování, malování a úklidu.
2.18 Službou Print Managementu se rozumí Služba spočívající v zajištění tiskové služby podle individuálního
požadavku Zákazníka, včetně potisku kancelářských potřeb a firemních předmětů, výroby razítek,
vizitek, hlavičkových papírů, a dalších firemních tiskovin.
2.19 Službou TS nebo též Službou Technického servisu se rozumí Služba zajišťovaná Dodavatelem pro
Zákazníka smluvního prodeje v souvislosti s Produkty Technického servisu a jiného zařízení kancelářské
techniky spočívající zejména v jejich pronájmu, instalaci, záručním a pozáručním servisu, analýze a
optimalizaci tiskového řešení. Detailnější vymezení Služby Technického servisu je uvedeno v ZOP
Technického servisu.
2.20 Smlouvou se rozumí smluvní vztah mezi Dodavatelem a Zákazníkem založený způsobem uvedeným
v čl. 3.1 těchto VOP.
2.21 VOP se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky, jak je uvedeno v čl. 1.1 těchto VOP.
2.22 Zákazníkem se rozumí osoba, která v souladu s těmito VOP uzavře s Dodavatelem Smlouvu. Dodavatel
uzavírá Smlouvy v rámci B2B vztahů a nikoli s koncovými spotřebiteli ve smyslu ustanovení § 419 OZ.
2.23 Zákazníkem přímého prodeje se rozumí Zákazník, který objedná Produkty/Služby přes internetovou
adresu www.officedepot.cz.
2.24 Zákazníkem smluvního prodeje se rozumí Zákazník, který objedná Produkty/Služby jiným (v těchto
VOP uvedeným) způsobem, než přes internetovou adresu www.officedepot.cz.
2.25 Závozovým dnem se rozumí určitý den či dny v týdnu nebo v měsíci, na nichž se Dodavatel a Zákazník
písemně dohodnou jako na pravidelně se opakujícím termínu dodání všech Produktů, které si Zákazník
objedná během období mezi takto dohodnutými pravidelně se opakujícími termíny dodání, přičemž
na přesném vymezení tohoto období se Zákazník a Dodavatel písemně dohodnou.
2.26 ZOP Technického servisu se rozumí zvláštní obchodní podmínky vydávané Dodavatelem v souvislosti
s poskytováním Služby Technického servisu.

 

 

3. Smlouva


3.1 Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Dodavatelem v souvislosti s plněním Dodavatele realizovaným v
souvislosti s dodávkou Produktů/Služeb vzniká:
(a) přijetím Objednávky Zákazníka Dodavatelem, ke kterému dochází buď písemnou akceptací po
obdržení Objednávky a/nebo okamžikem splnění Objednávky nebo její části ze strany Dodavatele;
k písemné akceptaci Objednávky dochází buď poštou, kurýrem nebo elektronicky;
(b) uzavřením samostatné rámcové smlouvy, která specifikuje rámcové dodací podmínky dodávek
Produktů/Služeb mezi Zákazníkem smluvního prodeje a Dodavatelem, na základě které dochází k
dílčímu plnění podle dílčích Objednávek Zákazníka smluvního prodeje, které byly akceptovány
(přijaty) Dodavatelem způsobem uvedeným v čl. 3.1(a) těchto VOP;
(c) uzavřením samostatné servisní smlouvy, která specifikuje podmínky poskytování Služeb
Technického servisu v rozsahu sjednaném mezi Zákazníkem smluvního prodeje a Dodavatelem a
na základě které dochází k průběžnému nebo opakovanému poskytování sjednaných Služeb
Technického servisu;
(d) uzavřením dohody o Konsolidaci Objednávek nebo dohody o Závozovém dni.
3.2 Smluvní vztah založený způsobem uvedeným v čl. 3.1 těchto VOP je dále v těchto VOP označován jako
„Smlouva“.
3.3 Smlouva je podle povahy sjednaného plnění buď smlouvou kupní, smlouvou o dílo, smlouvou
nepojmenovanou, nebo smlouvou smíšenou, vždy uzavíranou v režimu OZ.
3.4 V případě, že je dále v těchto VOP uveden odkaz na „Smlouvu“, myslí se tím jakýkoli dokument, který
Smlouvu tvoří nebo je její součástí, jako je Objednávka, příloha, Ceník, VOP apod.
3.5 Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ, které mimo jiné stanoví, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu
za určitou cenu učiněný v katalogu je nabídkou, se nepoužije.
3.6 Ustanovení § 1740 odst. 3 OZ a ustanovení § 1751 odst. 2 OZ, které stanoví, že je smlouva uzavřena i
tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran, se nepoužije.

 

4. Objednávka Produktů/Služeb


4.1 Zákazník přímého prodeje si objednává Produkty/Služby přes internetovou adresu www.officedepot.cz

dle postupu tam uvedeného.
4.2 V případě, kdy si Zákazník smluvního prodeje objedná Produkty/Služby přes internetovou adresu
www.officedepot.cz, stává se pro danou Objednávku Zákazníkem přímého prodeje a podmínky
sjednané mezi ním jakožto Zákazníkem smluvního prodeje a Dodavatelem se neuplatní.
4.3 Zákazník smluvního prodeje si objednává Produkty/Služby přes internetovou adresu
www.online.officedepot.cz poté, co se na této internetové adrese příslušným způsobem zaregistruje
a uvede své přihlašovací údaje, a to dle postupu tam uvedeného.
4.4 Zákazník smluvního prodeje je dále oprávněn objednat si Produkty/Služby jiným než výše
uvedeným způsobem, a to prostřednictvím Objednávky učiněné buď písemně (poštou, kurýrem, elektronicky) nebo telefonicky.
4.5 V případě Zákazníka smluvního prodeje, který nemá s Dodavatelem uzavřenou rámcovou smlouvu ve
smyslu čl. 3.1(b) těchto VOP, nebo servisní smlouvu ve smyslu čl. 3.1(c) těchto VOP a který si objedná
Produkty/Služby telefonicky, zpracuje Dodavatel písemnou Objednávku za Zákazníka a odešle mu jí ke
kontrole a písemnému potvrzení. Zákazníkem písemně potvrzená Objednávka se považuje za
Objednávku vystavenou Zákazníkem a písemně akceptovanou Dodavatelem ve smyslu čl. 3.1(a) těchto
VOP.
4.6 Objednávku lze doručit Dodavateli v pracovní dny mezi 7:30 – 17:00 hod. prostřednictvím kontaktních
míst Dodavatele specifikovaných v čl. 17 těchto VOP. Objednávky doručené Dodavateli mimo zde
uvedenou pracovní dobu se považují za doručené v 7:30 hodin nejblíže následujícího pracovního dne.
4.7 Objednávka musí obsahovat nejméně tyto údaje a přílohy, nedohodnou-li se strany jinak:
(a) obchodní firma Zákazníka, sídlo, IČO, DIČ;
(b) jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat Zákazníka v souvislosti s Objednávkou (včetně
převzetí dodávky) a její kontaktní údaje (telefon,email);
(c) druh objednávaného Produktu/Služby a jeho množství;
(d) označení Produktu/Služby podle položek v Katalogu OD;
(e) cenu za jednotku objednávaného Produktu/Služby dle Ceníku (bez DPH), celkovou cenu za
všechny objednané Produkty/Služby (bez DPH);
(f) adresu určenou k předání a převzetí Produktů/Služeb (Dodací místo), je-li odlišná od adresy dle
bodu a);
(g) výpis z obchodního rejstříku, popř. kopie živnostenského oprávnění, osvědčení o registraci plátce
DPH, pokud již nebyly Dodavateli předloženy dříve a pokud si je Dodavatel výslovně vyžádal;
(h) prohlášení o tom, že se Zákazník seznámil s VOP uveřejněnými na oficiální internetové stránce
Dodavatele www.online.officedepot.cz a že je v celém rozsahu akceptuje;
(i) prohlášení o tom, že se Zákazník seznámil s vyloučením následujících ustanovení a že jejich
vyloučení vystavením Objednávky a jejím doručením Dodavateli akceptuje:
i. § 558 odst. 2 OZ v té části, která uvádí, že obchodní zvyklosti mají přednost před
ustanovením zákona, které nemá donucující účinek;
ii. § 1732 odst. 2 OZ, které mimo jiné stanoví, že návrh dodat zboží nebo poskytnout
službu za určitou cenu učiněný v katalogu je nabídkou;
iii. § 1740 odst. 3 OZ a ustanovení § 1751 odst. 2 OZ, které stanoví, že je smlouva
uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran;
iv. § 1799 a § 1800 OZ, která upravují odkazy na obchodní podmínky ve formulářových
smlouvách, definují nesrozumitelné nebo zvláště nevýhodné doložky a podmínky jejich
platnosti;
v. § 1978 odst. 2 OZ, které stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty stanovené k
plnění má za následek automatické odstoupení od smlouvy;
vi. § 2108 OZ, které stanoví, že kupující nemusí platit část kupní ceny odpovídající jeho
právu na slevu z důvodu vadného plnění;
(j) prohlášení o tom, že byl Zákazník seznámen a souhlasí vystavením Objednávky a jejím doručením
Dodavateli s tím, že:
i. Dodavatel je oprávněn dodat Zákazníkovi jiné provedení Produktů, než které u něj
Zákazník objednal, a to za podmínky, že skutečně dodané Produkty budou v minimálně
shodné kvalitě, za tutéž cenu a použitelné pro shodný účel užití jako Produkty
Zákazníkem objednané, přičemž takovéto plnění se nepovažuje za vadné plnění ve
smyslu ustanovení § 2099 s násl. OZ;
ii. věřitel má právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu v plné výši
bez ohledu na případné úroky z prodlení;
iii. Dodavatel je oprávněn požadovat úroky z úroků;
iv. Zákazník na sebe okamžikem uzavření Smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve
smyslu § 1765 OZ;
(k) prohlášení Zákazníka o tom, že měl možnost seznámit se s textem a obsahem Smlouvy, obsahu
rozumí, má zájem jím být vázán a smluvní ujednání považuje za dostatečně projednaná;
(l) v případě Objednávky doručované poštou, kurýrem, podpis Zákazníka/oprávněného
zástupce;
(m) v případě telefonické Objednávky uvedení veškerých údajů požadovaných telefonním
operátorem, maximálně však v rozsahu ustanovení pod písm. (a) až (k) tohoto čl. 4.7 těchto VOP.
4.8 Vystavená Objednávka je pro Zákazníka závazná do okamžiku požadovaného termínu plnění, který je
v souladu s těmito VOP nebo byl jinak vzájemně dohodnut. Postupem uvedeným v čl. 4.13 těchto VOP
se vázanost Zákazníka Objednávkou prodlužuje o lhůtu tam uvedenou, ledaže dojde ke zrušení
Objednávky způsobem tam uvedeným.
4.9 Objednávku, která není vystavena v souladu s těmito VOP, případně jinými dokumenty tvořícími
Smlouvu, je Dodavatel oprávněn odmítnout nebo vrátit Zákazníkovi k doplnění a poskytnout mu k
tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na Objednávku hledí, jako by nebyla
Dodavateli nikdy doručena.
4.10 Dodavatel je oprávněn kdykoli prověřit oprávněnost Objednávky zejména zpětným telefonickým
ověřením totožnosti osoby, která učinila telefonickou Objednávku, nebo ověřením podpisu na jiné písemné

Objednávce s podpisovým vzorem doloženým Zákazníkem. V případě zjištění                                                                          
jakéhokoli nedostatku, zejména nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat Produkty/Služby
nebo nesouladu mezi podpisem na Objednávce a podpisovým vzorem, je Dodavatel oprávněn plnění
podle Objednávky odmítnout nebo požadovat její dodatečné potvrzení jím zvolenou písemnou
formou.
4.11 Dodavatel je oprávněn nepřijmout Objednávku, pokud Zákazník nemá ke dni vystavení Objednávky
vyrovnány veškeré splatné dluhy vůči Dodavateli.
4.12 Ocitne-li se Zákazník v prodlení s platbou splatných faktur, je Dodavatel oprávněn s okamžitou
účinností pozastavit dodávky Produktů/Služeb, a to až do úplného zaplacení splatných dluhů a jejich
příslušenství. Takové pozastavení dodávek není porušením Smlouvy a Dodavatel nenese odpovědnost
za případnou tím způsobenou újmu.
4.13 V případě, že Dodavatel nemá ve lhůtě požadované Zákazníkem k plnění potřebné množství
objednaných Produktů/Služeb k dispozici, oznámí to písemně nebo telefonicky Zákazníkovi, zařadí ho
jako čekatele na objednané Produkty/Služby a vede jeho Objednávku v evidenci rezervací (tzv.
backorder), ledaže Zákazník Objednávku (její část) po tomto oznámení písemně zruší. Nedojde-li ke
splnění takové Objednávky nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne oznámení Dodavatele
dle tohoto čl. 4.13 těchto VOP, považuje se taková Objednávka za zrušenou a hledí se na ni, jako by
nebyla učiněna.
4.14 Objednávka jiného zboží, než které nabízí Dodavatel v Katalogu OD (tzv. nekatalogové zboží), je možná
pouze na základě písemné smlouvy (příp. objednávky Zákazníka akceptované Dodavatelem) a podle
zvlášť sjednaných dodacích a cenových podmínek. Objednávku takového nekatalogového zboží není
Zákazník oprávněn odvolat.

 

5. Místo dodání a převzetí Produktů/Služeb


5.1 Produkty/Služby jsou dodávány na Dodací místo specifikované Zákazníkem v Objednávce nebo v jiném
dokumentu tvořícím Smlouvu. K řádnému splnění Objednávky ze strany Dodavatele dochází
okamžikem předání a převzetí Produktů či poskytnutých Služeb mezi Dodavatelem a Zákazníkem v
Dodacím místě.
5.2 Zákazník je povinen objednané Produkty/Služby převzít a při převzetí dodávku řádně prohlédnout a
zkontrolovat. Zákazník je povinen převzít Produkt/Službu i tehdy, pokud má vady, které nebrání tomu,
aby sloužil/sloužila svému účelu.
5.3 Převzetí Produktů/Služeb potvrdí Zákazník písemně (svým podpisem) na Dodacím dokladu, čímž
stvrzuje zejména shodu v množství a druhu přebíraných Produktů/Služeb s údaji uvedenými v Dodacím
dokladu. Zákazník zajistí, že potvrzení na Dodacím dokladu bude obsahovat řádné označení Zákazníka
a uvedení jména a příjmení osoby, která převzetí potvrzuje. Zákazník je odpovědný za to, že osoba
přebírající Produkty/Služby v Dodacím místě je k tomu oprávněna.
5.4 Zákazník oznámí Dodavateli předem seznam osob oprávněných k převzetí Produktů/Služeb v Dodacím
místě, nejčastěji uvedením na Objednávce nebo v jakémkoli dokumentu tvořícím Smlouvu. Nebudou-li
takové osoby Zákazníkem oznámeny, nebo nebude-li taková osoba v okamžiku doručení
Produktů/Služeb při předávání přítomna, pak bude Dodavatel považovat za osobu oprávněnou k
převzetí Produktů/Služeb osobu, která zpravidla převzetí za Zákazníka potvrzuje, nebo osobu, která v
daném případě v provozovně Zákazníka vykonává funkci, se kterou je přejímání dodávek spojeno.
Pokud Zákazník připustí, aby přejímání Produktů/Služeb uskutečňovaly za něj i jiné osoby, než zde
uvedené, nemůže se v důsledku toho dovolávat neplatnosti Smlouvy nebo se zbavit odpovědnosti za
plnění svých povinností podle Smlouvy.
5.5 V případě, že po dodání dojde k jakýmkoli pochybnostem o dodávce z důvodu nejasného nebo
nepřesného označení Zákazníka na Dodacím dokladu, považuje se dodávka Produktů/Služeb za řádně
splněnou a Zákazníkem převzatou, ledaže Zákazník prokáže, že Dodavatel musel vědět, že k dodání
došlo v rozporu s příslušnou Objednávkou.
5.6 Zákazník je povinen bezodkladně písemně informovat Dodavatele o změně Dodacího místa určeného
k předání a převzetí Produktů/Služeb. Do té doby je dodávka Produktů/Služeb řádně splněna jejich
dodáním na původní Dodací místo a Dodavatel neodpovídá za případné prodlení nebo škody
způsobené v souvislosti s takovým dodáním Produktů/Služeb.
5.7 Okamžikem převzetí Produktů/Služeb dochází k přechodu nebezpečí škody na věci (nahodilé zkázy,
poškození, ztráty apod.) na Zákazníka. K přechodu vlastnického práva k předaným a převzatým
Produktům dochází až úplným zaplacením sjednané ceny za takové Produkty.
5.8 Dodavatel si vymezuje právo objednávky mimořádného rozsahu, kde celková hmotnost dodávky zboží
na jednu dodací adresu přesahuje 350 kg, rozdělit do více závozů.

 

6. Termín dodání, garance „zítra nebo zdarma®“


6.1 Dodavatel za podmínek uvedených v těchto VOP zajišťuje dodávky vybraných Produktů do Dodacího
místa formou garance „zítra nebo zdarma®". V rámci této garance se Dodavatel zavazuje dodat
Produkty, na které garanci „zítra nebo zdarma®“ poskytuje uvedením této garance u příslušné položky
v Katalogu OD, Zákazníkovi do Dodacího místa v pracovní den následující po doručení Objednávky na
Kontaktní místa Dodavatele ve smyslu čl. 17 těchto VOP. Nestane-li se tak, Dodavatel dodá Zákazníkovi
takto objednané Produkty zdarma v nejkratším prakticky realizovatelném náhradním termínu ve
stanovené pracovní době Dodavatele. Dodávka zdarma bude řádně vyznačena na příslušné faktuře.
6.2 Následujícím dnem se pro účely garance „zítra nebo zdarma®“ rozumí časové rozmezí od 7:30 do 17:30
hodin v pracovní dny, a to bez ohledu na případné užší časové rozmezí času dodávky, dohodnuté při
akceptaci Objednávky nebo jinak. Pokud bude Objednávka doručena Dodavateli v pracovní dny po
15:00 hod. nebo mimo pracovní den, pak se za okamžik doručení takové Objednávky považuje pro
účely této garance 7:30 hod. nejblíže následujícího pracovního dne.
6.3 Výše ceny objednaných Produktů rozhodná pro stanovení jednotlivého nároku na dodávku zdarma v
době platnosti garance „zítra nebo zdarma®“ je pro jednoho Zákazníka limitována do částky ve výši
10.000,- Kč bez DPH /den. Dodávka v důsledku nedodržení garance „zítra nebo zdarma®“ s cenou
objednaných Produktů/Služeb nad 10.000,- Kč bez DPH bude dodána za úhrnnou cenu dodávky
sníženou o 10.000,- Kč bez DPH.
6.4 Garance „zítra nebo zdarma®“ se nevztahuje na Zákazníky, kteří mají vůči Dodavateli ke dni, ke
kterému by jinak došlo ke vzniku jejich nároku na plnění dle garance „zítra nebo zdarma®“, jakékoli
neuhrazené splatné dluhy. Dluhy jsou posuzovány ve vztahu k celé právní entitě Zákazníka.
Neuhrazeným splatným dluhem je takový dluh Zákazníka, jehož splnění nebylo ke dni, ke kterému by
jinak došlo ke vzniku nároku na plnění dle garance „zítra nebo zdarma®“, zaneseno do účetního
systému Dodavatele.
6.5 Garance „zítra nebo zdarma®“ se dále nevztahuje na Zákazníky, jejichž předmět činnosti je stejného
nebo podobného zaměření jako předmět podnikání Dodavatele, tj. nevztahuje se na jakoukoliv osobu,
která je v soutěžním vztahu k Dodavateli.
6.6 Garance „zítra nebo zdarma®“ se nevztahuje na zaměstnance Dodavatele a jejich spřízněné osoby
nebo společnosti.
6.7 Garance „zítra nebo zdarma®“ se nevztahuje na případy, kdy se Dodavatel a Zákazník dohodnou na
Konsolidaci Objednávek anebo na Závozovém dni.
6.8 Pokud není v každém jednotlivém případě výslovně sjednáno jinak, garance „zítra nebo zdarma®“ se
dále nevztahuje na níže specifikované případy, a to i kdyby šlo o Objednávku položky, u které je v
Katalogu OD garance „zítra nebo zdarma®“ uvedena. Jedná se o následující případy:
(a) Objednávky mimořádného rozsahu, kde počet kusů nebo balení konkrétní položky přesahuje
objem největší Objednávky, jež byla některým ze Zákazníků u Dodavatele pro danou(é) položku(y)
za poslední tři měsíce učiněna;
(b) Objednávky mimořádného rozsahu, kde celková hmotnost dodávky zboží na jednu dodací adresu
přesahuje 350 kg;
(c) Objednávky Produktů Nábytku v celkové hodnotě nad 25 000 Kč a veškeré Objednávky Produktů
Nábytku s montáží. Garance „zítra nebo zdarma®“ se dále nevztahuje na Objednávky atypického
a nadstandardního kancelářského nábytku, který není uveden v Katalogu OD;
(d) Objednávka Produktů, které se přestaly vyrábět, nebo Produktů, jejichž výpadek ve výrobě trvá
ke dni přijetí Objednávky déle než 14 (čtrnáct) dní, nebo Produktů, jejichž dodavatel je opakovaně
v prodlení s jeho dodáním Dodavateli. Seznam takových Produktů je pravidelně aktualizován a je
zveřejněn na oficiální internetové adrese Dodavatele www.online.officedepot.cz;
(e) případy, kdy objednané Produkty nebylo možné dodat z důvodu zásahu vyšší moci, nebo z jiných
důvodů, za které Dodavatel nenese odpovědnost;
(f) případy, kdy Zákazníkem objednané Produkty, které jsou ze strany Dodavatele nedodány ve
smyslu této garance, jsou Zákazníkem objednávány opakovaně;
(g) Objednávka Produktů, u nichž jejich výrobce provedl inovace a technická vylepšení pro jejich lepší
užitné a estetické vlastnosti;
(h) případy, kdy objednané Produkty nebylo možno dodat z důvodu totálního výpadku hardwarového
zařízení Dodavatele, nebo závažné poruchy funkčnosti software zajišťujícího logistické procesy u
Dodavatele;
(i) Objednávky jakýchkoli Služeb, včetně Objednávky Produktů, které jsou zhotovovány na základě
individuálního požadavku Zákazníka (Dílo), a Objednávky Produktů, které nejsou uvedeny v
Katalogu OD;
(j) Objednávky Produktů, pro které je v Katalogu OD garance „zítra nebo zdarma®“ výslovně
vyloučena a na Produkty, u kterých není v Katalogu OD na internetové adrese
www.online.officedepot.cz ikona označující garanci „zítra nebo zdarma®“;
(k) je-li zboží dodáno Zákazníkovi na základě platby formou zálohové faktury.
6.9 Pokud byly Zákazníkovi dodány Produkty za úplatu a Zákazník má za to, že má nárok na bezplatnou
dodávku Produktů v rámci garance „zítra nebo zdarma®“, je povinen tento svůj nárok písemně uplatnit
u Dodavatele nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne převzetí Produktů, jinak tento nárok
zaniká.
6.10 V případě, že Zákazník uplatní nárok na bezplatnou dodávku Produktů v rámci garance „zítra nebo
zdarma®“, je skutečnost, kdy byla Objednávka Zákazníka doručena Dodavateli, povinen prokázat
Zákazník. V případě, že nelze prokázat den doručení Objednávky, má se za to, že Objednávka byla
doručena Dodavateli v den předcházející nebo v den uskutečnění dodávky Produktů.
6.11 Dodavatel si vyhrazuje právo garanci „zítra nebo zdarma®“ změnit, celou garanci zrušit, jakož i
nepřijmout žádný z návrhů Zákazníků předložených v souvislosti s touto garancí.
6.12 Produkty, které nejsou zajišťovány Dodavatelem formou garance „zítra nebo zdarma®“, budou
Dodavatelem dodány v termínu sjednaném se Zákazníkem ve Smlouvě.

 

7. Další podmínky dodání


7.1 Dodavatel prohlašuje, že veškeré Produkty/Služby nabízené Dodavatelem v Katalogu OD splňují
podmínky kvality odpovídající příslušným právním předpisům a závazným technickým a
bezpečnostním normám platným na území České republiky, včetně požadavků na jejich označení a
balení, a žádným způsobem nezasahují neoprávněně do práv k duševnímu vlastnictví.
7.2 Zákazník je povinen poskytovat Dodavateli potřebnou součinnost tak, aby Dodavatel mohl řádně a včas
plnit povinnosti dle Smlouvy, zejména je Zákazník povinen na žádost Dodavatele předat všechny
potřebné informace, podklady, specifikace, vysvětlení a upřesnění svých požadavků nutných k dodání
objednaných Produktů/Služeb. Dodavatel je povinen si součinnost v případě potřeby včas vyžádat a
upozornit na ni Zákazníka. O dobu prodlení Zákazníka s poskytnutím potřebné součinnosti v souvislosti
s dodávkou Produktů/Služeb se prodlužuje termín dodání stanovený dle Smlouvy (vč. termínu dodání
v rámci garance „zítra nebo zdarma®“) pro dodávku takovýchto Produktů/Služeb.
7.3 Zákazník má právo do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí vrátit Produkty, které omylem objednal, avšak
pouze za podmínky, že jsou Produkty vráceny zjevně nepoužité a nepoškozené, v nepoškozeném a
neotevřeném originálním obalu. Při splnění uvedených podmínek se Dodavatel zavazuje Produkty
převzít zpět a vrátit Zákazníkovi cenu zaplacenou za takovéto Produkty. Bez ohledu na uvedené,
Zákazník není oprávněn dle tohoto ustanovení vrátit:
(a) Produkty zhotovené či upravené podle jeho přání nebo pro jeho osobu, jakož i Produkty, které
podléhají rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání; ani
(b) Produkty Nábytku, u kterých již byla zahájena či dokončena montáž; ani
(c) Produkty Nábytku, na které se nevztahuje garance "zítra nebo zdarma®"; ani
(d) Produkty Nábytku, na které se vztahuje garance "zítra nebo zdarma®", kde hodnota Objednávky
převyšuje částku 20 000 Kč bez DPH; ani
(e) Produkty a služby objednané na internetové adrese www.online.officedepot.cz nebo
www.officedepot.cz, jejichž objednací čísla začínají písmeny „xxx-PCxxxxxx“.
7.4 Dodavatel je oprávněn použít pro plnění svých závazků podle Smlouvy subdodavatele. V takovém
případě platí, že Dodavatel odpovídá za poskytnuté plnění tak, jako by plnil sám.
7.5 Dodavatel je oprávněn dodat Zákazníkovi jiné provedení Produktů, než které u něj Zákazník objednal,
a to za podmínky, že skutečně dodané Produkty budou v minimálně shodné kvalitě, za tutéž cenu a
použitelné pro shodný účel užití jako Produkty Zákazníkem objednané. Takovéto plnění se nepovažuje
za vadné plnění ve smyslu ustanovení § 2099 s násl. OZ.
7.6 Dodavatel je oprávněn ukončit nebo přerušit dodávku jakýchkoli Produktů/Služeb nabízených v
Katalogu OD i v době platnosti takového Katalogu OD, pokud o tom předem zveřejní informaci na své
oficiální internetové adrese www.online.officedepot.cz.
7.7 Dodávka Produktů/Služeb dodávaná pro Zákazníka na jedno Dodací místo v jednom dni za cenu, která
jednotlivě nebo dohromady (za více Objednávek) nepřesáhne částku 1490,- Kč bez DPH, je dodávána
na Dodací místo za úplatu (dopravné) ve výši 149,- Kč bez DPH.
7.8 Za každou jednotlivou dodávku Produktů/Služeb objednávaných přes www.officedepot.cz je Zákazník
přímého prodeje povinen uhradit balné ve výši stanovené Dodavatelem.
7.9 Za každou jednotlivou dodávku zboží, které není uvedeno v Katalogu OD, je Zákazník povinen uhradit
Dodavateli manipulační poplatek za náhradu vícenákladů spojených se zajištěním nestandardního
plnění ve výši, která bude vždy uvedena v nabídkové kalkulaci příslušné dodávky.

 

 

8. Cena a platební podmínky

 

8.1 Cena za Produkty/Služby je stanovena ve výši podle Ceníku.
8.2 Vystavením Objednávky se Zákazník zavazuje k úhradě ceny za objednané Produkty/Služby ve výši
podle Ceníku platného v době vystavení takové Objednávky.
8.3 Cena zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené s dodáním objednaných Produktů/Služeb, zejména
s balením Produktů, jeho označením, zajištěním příslušných dokladů, Dodacích dokladů a dopravy na
Dodací místo(a), včetně pojištění, a to s výjimkou stanovenou v čl. 7.7, 7.8, 7.9, 13.5(c) a 15.5 těchto
VOP, není-li mezi stranami sjednáno jinak ve Smlouvě.
8.4 Zákazník svým podpisem na těchto VOP nebo na jakémkoli jiném dokumentu tvořícím Smlouvu a/nebo
zasláním Objednávky na dodávku Produktů a/nebo Služeb Dodavateli potvrzuje, že souhlasí s cenami
za Produkty/Služby podle platného Ceníku, není-li mezi nimi písemně dohodnut ceník jiný.
8.5 V případě, kdy mají strany mezi sebou uzavřenu rámcovou smlouvu ve smyslu čl. 3.1(b) těchto VOP má
Dodavatel právo Ceník upravovat. O změnách Ceníku se Dodavatel zavazuje informovat Zákazníka
předem. Nový Ceník nahrazuje ke dni své platnosti ten předchozí a okamžikem jeho doručení
Zákazníkovi se stává součástí Smlouvy.
8.6 Cena bude hrazena za Produkty/Služby skutečně dodané, a to na základě faktury Dodavatele. Faktura
bude zpravidla vystavená ke dni dodání Produktů/Služeb Zákazníkovi a doručená do Dodacího místa
spolu s dodávkou Produktů/Služeb, nebude-li výslovně ve Smlouvě uvedena fakturační adresa jiná.
Faktura vystavená Dodavatelem je platební a daňový doklad, který obsahuje veškeré náležitosti
stanovené pro takovýto doklad příslušnými právními předpisy.
8.7 V případě první dodávky realizované pro Zákazníka je Dodavatel oprávněn požadovat na Zákazníkovi
platbu v hotovosti oproti předání Produktů/Služeb. Za nového zákazníka se považuje i ten Zákazník, od
jehož poslední objednávky uplynuly min. 2 roky. Stejně tak tomu bude i v případě, pokud bude Zákazník
v prodlení s úhradou jakékoli splatné pohledávky Dodavatele. Odmítne-li Zákazník zaplatit v takovém
případě za dodávku v hotovosti, je Dodavatel oprávněn Zákazníkovi Produkty/Služby
nepředat/neposkytnout.
8.8 V případě bezhotovostní platby budou cena a veškeré jiné pohledávky vyúčtované podle Smlouvy
splatné v termínu splatnosti určeném fakturou, který nebude kratší než 7 (sedm) dnů od vystavení
faktury. Řádnou úhradou pohledávky se přitom rozumí připsání příslušné částky na účet věřitele.
8.9 V případě prodlení Zákazníka s úhradou splatné pohledávky Dodavatele vyúčtované Zákazníkovi v
souladu se Smlouvou bude Zákazník povinen uhradit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 %
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Dodavatel má zároveň nárok na náhradu újmy v plné
výši. Ustanovení čl. 19.4 těchto VOP tím není dotčeno.
8.10 V souladu s ustanovením § 1806 OZ může Dodavatel požadovat též úroky z úroků.
8.11 Úhrada zálohovou fakturou se rozumí připsání platby Zákazníka do účetního systému Dodavatele.

 

9. Práva z vadného plnění a záruky za jakost

 

9.1 Práva Zákazníka a povinnosti Dodavatele v souvislosti s vadami Produktů a Služeb a zárukou za jakost
jsou omezeny na ty, které jsou výslovně uvedené v tomto čl. 9 těchto VOP.
9.2 Dodavatel odpovídá za množství, jakost a provedení poskytovaných Produktů/Služeb, tedy za to, že
Produkty/Služby jsou co do množství/rozsahu, jakosti a provedení totožné s Objednávkou. Za totožné
s Objednávkou se považují též Produkty dodané v souladu s čl. 7.5 těchto VOP.
9.3 Dodavatel poskytuje na veškeré Produkty/Služby, s výjimkou Produktů typu občerstvení, Produktů
podléhajících rychlé zkáze, Produktů rychlé spotřeby (např. žárovky, náplně apod.), záruku za jakost v
délce 12 měsíců, pokud obecnými zákonnými předpisy není stanovená jiná, delší, záruční doba, nebo
výrobcem příslušného Produktu kratší. Záruční doba počíná běžet dnem předání Produktů/Služeb
Zákazníkovi. Záruka za jakost se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku užívání Produktů, jež není v
souladu s jejich určením a návodem nebo pokud jsou Produkty prokazatelně přetěžovány (např. el.
spotřebiče, kávovary, varné konvice).
9.4 Práva z vadného plnění a ze záruky za jakost uplatňuje Zákazník u Dodavatele reklamací, kterou musí
učinit včas, tj. bez odkladu poté, co vadu zjistí, pokud z těchto VOP nebo jiného dokumentu tvořícího
Smlouvu nevyplývá něco jiného.
9.5 Vady zjevné je Zákazník povinen uplatnit nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od předání a převzetí
Produktů/Služeb. Vadami zjevnými se rozumí vady, které v okamžiku předání a převzetí
Produktů/Služeb nesporně existovaly a Zákazník je mohl zjistit při včasné prohlídce při převzetí a při
dostatečné péči. Vadami zjevnými se rozumí zejména:
(a) vada v množství Produktů/Služeb, kterou je rozpor mezi množstvím uvedeným na Dodacím
dokladu a množstvím skutečně převzatým, včetně záměn položek, přičemž dodání Produktů dle
čl. 7.5 těchto VOP se nepovažuje za záměnu položek, nebo
(b) vada v množství Produktů, kterou je rozpor mezi množstvím balíků Produktů uvedeným na
dokladu dopravce a počtem balíků Produktů skutečně převzatých, nebo
(c) vada jakosti a provedení Produktů/Služeb, kterou Zákazník zjistil nebo při vynaložení dostatečné
péče podle čl. 9.8 těchto VOP mohl zjistit bezprostředně při převzetí Produktů/Služeb.
9.6 Rozpor mezi množstvím Produktů/Služeb dodaných a objednaných se nepovažuje za vadu, pokud se
nejedná o rozpor v množství ve smyslu čl. 9.5 těchto VOP. V tomto případě se plnění Dodavatele
považuje za dílčí.
9.7 Vady skryté je Zákazník povinen uplatnit nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů poté, kdy je Zákazník
mohl při dostatečné péči a náležité pozornosti zjistit, nejpozději však do 12 měsíců ode dne předání a
převzetí Produktů/Služeb. Vadami skrytými jsou jiné vady než vady zjevné, tedy vady, které v okamžiku

převzetí Produktů/Služeb nesporně existovaly, avšak Zákazník je nemohl zjistit při včasné prohlídce při
převzetí ani při dostatečné péči a náležité pozornosti.
9.8 Zákazník je povinen při převzetí Produktů/Služeb provést prohlídku Produktů/Služeb vedoucí k
odhalení jeho případných zjevných vad. Pokud je Zákazníkovi dodáno takové množství
Produktů/Služeb, že je pro něho neúměrně náročné provést kontrolu celého plnění, je oprávněn a
zároveň povinen provést statistickou kontrolu dodaných Produktů/Služeb. Statistickou kontrolou se
rozumí prověrka 10 % převzatých Produktů/Služeb (statistický vzorek). Provedením statistické kontroly
se má za to, že je provedena kontrola celého množství dodaných Produktů/Služeb. Obsahuje-li
statistický vzorek více než 50 % Produktů/Služeb se zjevnými vadami, je Zákazník oprávněn s dodávkou
naložit tak, jako by byla vadná v celém rozsahu. V opačném případě se pozdější reklamace zjevných
vad přesahující 50 % množství dodaných Produktů/Služeb neuznává. Stejně tak se neuznává reklamace
zjevných vad Produktů/Služeb v množství nad 10 % dodaného objemu Produktů/Služeb, pokud
Zákazník při převzetí a provedení statistické kontroly neuvedl vady Produktů/Služeb v množství
přesahujícím tuto hodnotu.
9.9 Pro uplatnění práv z vadného plnění je Zákazník povinen doručit Dodavateli reklamaci
Produktů/Služeb ve výše stanovených lhůtách, a to buď písemně (elektronicky) nebo telefonicky na
příslušná kontaktní místa Dodavatele specifikovaná v čl. 17 těchto VOP, pokud z těchto VOP nebo
jiného dokumentu tvořícího Smlouvu nevyplývá něco jiného. Dodavatel je oprávněn požadovat v
případě telefonicky učiněné reklamace její písemné potvrzení Zákazníkem. V případě, že Zákazník
nebude postupovat dle výše uvedeného, a pošle zboží rovnou na adresu Dodavatele bez předchozího
nahlášení, je Dodavatel oprávněný reklamaci zamítnout.
9.10 Obsahem sdělení o reklamaci musí být zejména:
(a) označení Zákazníka;
(b) název a objednávkové číslo reklamovaného Produktu/Služby;
(c) množství vadného/chybějícího Produktu/Služby;
(d) popis vady nebo způsobu, kterým se vada projevuje;
(e) uvedení osoby oprávněné zastupovat v této věci Zákazníka;
(f) datum převzetí reklamovaného Produktu/Služby a číslo příslušného Dodacího dokladu;
(g) u písemné reklamace datum a podpis Zákazníka.
9.11 Dodavatel se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě do 40 pracovních dnů ode dne řádného
uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude Zákazník informován na kontaktní email nebo telefonní
číslo, které uvedl při řádném uplatnění reklamace. Dodavatel neuzná reklamaci, která nebyla
Zákazníkem uplatněna včas.
9.12 Reklamaci vyřizuje Dodavatel dle jeho volby s ohledem na povahu vady, a to takto:
(a) zjevné vady poskytnutím chybějícího množství nebo výměnou vadného plnění Dodavatele za
bezvadné, není-li to možné pak vrácením (dobropisováním) uhrazené ceny nedodaných
Produktů/Služeb nebo vrácením (dobropisováním) uhrazené ceny oproti vrácení vadných
Produktů, a není-li to možné pak poskytnutím přiměřené slevy nebo opravou vadných
Produktů/Služeb;
(b) skryté vady buď výměnou vadného plnění Dodavatele za bezvadné, vrácením (dobropisováním)
uhrazené ceny oproti vrácení vadných Produktů, nebo opravou vadných Produktů/Služeb;
9.13 Pokud Dodavatel poskytne Zákazníkovi na základě jeho reklamace nové plnění a teprve poté vyjdou
najevo skutečnosti, pro které reklamace neměla být uznána, provede Dodavatel dodatečné vyúčtování
ceny nového plnění a Zákazník je povinen za nové plnění zaplatit cenu dle Ceníku Dodavatele.
9.14 Dodavatel není odpovědný za následující vady:
(a) vady obalu Produktu, které nebyly uplatněny při předání a převzetí Produktu;
(b) vady Produktu způsobené mechanickým poškozením Produktu ze strany Zákazníka nebo třetí
osobou;
(c) nečistoty u Produktu označeného nálepkami s cenami jiných osob.
9.15 Uplatnění reklamace neopravňuje Zákazníka k neuhrazení celé ceny za Produkty/Služby, ledaže se
Dodavatel a Zákazník dohodnou jinak. Ustanovení § 2108 OZ, které stanoví, že kupující nemusí platit
část kupní ceny odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění, se nepoužije.
9.16 Pokud Dodavatel vyzvedává u Zákazníka reklamovaný Produkt za účelem posouzení vady popřípadě
následné opravy, je Zákazník povinen zabalit výrobek tak, aby se při přepravě nepoškodil.
9.17 V případě zasílání Produktů na pozáruční servis je Zákazníkovi automaticky k ceně opravy účtováno
dopravné 149 Kč (bez DPH).
9.18 Pokud Dodavatel poskytne Zákazníkovi nové plnění při reklamaci Produktu, záruka je stále počítána od
data předání a převzetí původního Produktu.
9.19 Pokud Zákazník používá do kancelářských strojů (například tiskárna, kopírovací stroj) nebo spotřebičů
(kávovar) spotřební materiál zakoupený u Dodavatele, je povinný v případě poruchy stroje neprodleně
oznámit tuto skutečnost Dodavateli, a postupovat dále dle jeho pokynů. Pokud zákazník nebude
postupovat dle výše uvedeného, dodatečná úhrada faktury za opravu, která byla provedena třetí
stranou, nebude možná.
9.20 Reklamaci Produktů objednaných na internetové adrese www.online.officedepot.cz a
www.officedepot.cz, jejichž objednací čísla začínají písmeny „xxx-PCxxxxxx“, vyřizují napřímo s koncovým
zákazníkem:
(a) autorizovaná servisní střediska, jejichž kontakty, adresy a případné doplňující informace o
postupu reklamace najdete na www.officedepot.cz/doruceni-platba/;
(b) u ostatních Produktů je kontaktním servisním místem pro předání reklamovaného zboží
společnost Apollo Multimedia s.r.o., adresa: Do Koutů 1a, 141 00, Praha 4, tel.: +420 241 760 004.
Reklamace může být uznána jen tehdy, pokud zákazník předá Produkt kompletní s prodejním
dokladem, s popisem reklamované vady, a zabalený tak, aby se při přepravě nepoškodil.
9.21 Zákazníkovi nenáleží žádná práva z vadného plnění či ze záruky za jakost ve vztahu k Dárkům.

 

10. Zvláštní ujednání o podmínkách Služby Print Managementu

 

10.1 V souvislosti s poskytováním Služby Print Managementu dochází na základě individuálního požadavku
Zákazníka k provedení Díla.
10.2 Dodávka Služby Print Managementu probíhá za podmínek dle tohoto čl. 10 těchto VOP, není-li ve
Smlouvě sjednáno jinak.
10.3 Na základě nezávazné poptávky Zákazníka zpracuje Dodavatel cenovou kalkulaci Díla (dále jen „Cenová
nabídka“), která bude pro Dodavatele závazná po dobu v ní výslovně uvedenou; nebude-li doba
platnosti uvedena, je Cenová nabídka platná po dobu 30 (třiceti) dnů od jejího vystavení. Cenová
nabídka na provedení Díla může v případě potřeby obsahovat i požadavky na upřesnění technického
zadání Díla.
10.4 Zákazník je oprávněn vystavit podle příslušné Cenové nabídky písemnou Objednávku Služeb Print
Managementu, která musí být Dodavateli doručena ve lhůtě platnosti příslušné Cenové nabídky.
10.5 Objednávka musí být v souladu s Cenovou nabídkou a musí vedle náležitostí uvedených v čl. 4.7 těchto
VOP obsahovat minimálně tyto údaje:
(a) název zakázky, množství (náklad), formát, rozsah zakázky, specifikace materiálu (druh a gramáž),
barevnost, povrchová úprava, způsob knihařského zpracování a případně další specifikace
požadovaného Díla;
(b) specifikace výrobních (tiskových) podkladů a termín jejich předání Dodavateli k tisku;
(c) cenu za jednotku objednávaného Díla (bez DPH) a celkovou cenu za Dílo dle Cenové nabídky (bez
DPH);
(d) požadovaný termín dodání, způsob balení, způsob dodání – dopravy, adresa dodání (Dodací
místo).
10.6 Na základě řádně vystavené Objednávky, která nebude obsahovat výhrady či změny požadované
Zákazníkem oproti Cenové nabídce a ke které nebude mít další výhrady ani Dodavatel (zejména z
důvodu nedostatečných technických údajů), dochází k uzavření Smlouvy a k zahájení provádění Díla. V
případě jakýchkoli výhrad v/k Objednávce, ať již ze strany Dodavatele nebo Zákazníka, dochází k
uzavření Smlouvy až po jejich vzájemném odsouhlasení.
10.7 Výrobní podklady potřebné k provedení Díla (např. filmy, datové nosiče a datové soubory,
imprimované datové soubory, makety tiskovin) dodá Zákazník Dodavateli v termínu stanoveném v
Objednávce. Výrobní podklady, včetně technických podrobností pro jejich doručení, musí splňovat
podmínky uvedené v "Požadavcích na tiskové podklady", které jsou součástí Cenové nabídky, jinak
budou vráceny Zákazníkovi k přepracování nebo doplnění.
10.8 Zákazník odpovídá výlučně sám za obsah výrobních podkladů a zejména za to, že provedením Díla
(tiskem a případnou distribucí) nebudou porušena autorská ani jakákoli jiná práva třetích osob. Pokud
k takovému porušení dojde, odpovídá za jakoukoli újmu či jiné škodlivé následky vzniklé na straně
třetích osob výlučně Zákazník. Zákazník také odpovídá za újmu, která by v této souvislosti případně
vznikla Dodavateli, a to včetně újmy vzniklé poškozením jeho dobrého jména.
10.9 Má-li Dodavatel provést Dílo podle sjednaného vzorku nebo předlohy, je Dodavatel povinen dodat Dílo
s vlastnostmi tohoto vzorku nebo předlohy. V případě rozporu mezi popisem Díla dle Smlouvy a
vzorkem nebo předlohou, má vždy přednost popis uvedený ve Smlouvě.
10.10 V případě, že je tak sjednáno mezi Zákazníkem a Dodavatelem ve Smlouvě, je Zákazník oprávněn
provést korektury výrobních podkladů. Za korektury se pro účely těchto VOP považuje jakýkoliv zásah
Zákazníka do výrobních podkladů, kterými se mění již předané výrobní podklady pro zhotovení Díla.
Požadované korektury musí Zákazník předat Dodavateli elektronickou poštou,
nedohodnou-li se strany jinak. Jestliže Dodavatel neobdrží korektury do 5 (pěti) pracovních dnů od
předložení výrobních podkladů Zákazníkovi ke korekturám, je Dodavatel oprávněn zahájit výrobu Díla.
Veškeré dokumenty a tisky předané Zákazníkovi ke korekturám se potom považují za odsouhlasené v
původní podobě.
10.11 Dodavatel je oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi vícenáklady spojené s prováděním změn výrobních
podkladů nad rámec běžných korektur. V případě, že v důsledku korektur bude zakázka změněna v
takovém rozsahu, že Dodavatel nebude dle svého posouzení schopen Dílo za stanovených cenových,
časových nebo technických podmínek provést, je oprávněn od příslušné Smlouvy odstoupit.
10.12 Ve věcech výslovně neupravených v tomto čl. 10 a čl. 11 těchto VOP platí pro Službu Print
Managementu a Dílo ustanovení uvedená v ostatních článcích těchto VOP, která se týkají
Služeb/Produktů.

 

11. Zvláštní ujednání o povinnosti z vadného plnění u Služby Print Managementu

 

11.1 V případě, že je v souvislosti s poskytováním Služby Print Managementu zhotoveno Dílo, platí vedle
podmínek uvedených v čl. 9 těchto VOP také zvláštní ujednání o odpovědnosti za vady, jak jsou
uvedena v tomto čl. 11 těchto VOP.
11.2 Dodavatel neodpovídá za vady Díla zhotoveného v souvislosti s poskytováním Služby Print
Managementu a případné škody, které:
(a) vzniknou v souvislosti s tím, že Dodavatel na základě požadavku Zákazníka použil Zákazníkem
dodané nebo jím určené komponenty pro zhotovení Díla, jako např. papír, barvu aj., pokud
Zákazník i přes upozornění Dodavatele trval na provedení Díla za jejich použití, a/nebo
(b) které jsou způsobeny nedostatky nebo špatnou kvalitou výrobních podkladů, pokud jsou
nedostatky takové povahy, že je Dodavatel v průběhu provádění Díla nemohl zjistit a/nebo
Zákazník i přes upozornění Dodavatele trval na provedení Díla na jejich základě.
11.3 Závazným kritériem pro posuzování obsahové i formální správnosti Díla (postavení textů, barevnost)
je "imprimatur", tj. Zákazníkem předložený/schválený tiskový arch nebo tiskový datový soubor, který
je součástí výrobních podkladů. Dodavatel neodpovídá za nedostatky a chyby, které Zákazník ponechal
v imprimatur a na které jej nemohl, při vynaložení potřebné odborné péče, upozornit.
11.4 V případě reklamace kvality provedení Díla je Zákazník povinen dodat Dodavateli vzorek
reklamovaného Díla k posouzení. Lhůta k vyřízení reklamace počíná běžet po řádném uplatnění
reklamace, jejíž součástí musí být také vzorek reklamovaného Díla.
11.5 Vyskytnou-li se v celém nákladu tiskovin formální odchylky od poslední schválené korektury nebo
imprimatur (chyby v postavení textů, grafických prvků apod.), které nebrání tomu, aby Dílo sloužilo
svému účelu, je Zákazník povinen Dílo převzít a není oprávněn požadovat odstranění těchto vad, avšak
má nárok na přiměřenou slevu z ceny takového Díla.
11.6 Vykazuje-li Dílo kvalitativní nedostatky, jako např. nepřesnost v barevnosti, soutisku či dokončujícím
zpracování apod., a nepřesahuje-li počet vadných výtisků 1 % z celkového množství Díla, považuje se
Dílo za řádně provedené. Zákazníkovi v takovém případě nevznikají žádné nároky z titulu vadného
plnění.

 

12. Zvláštní ujednání o podmínkách Služby Technického servisu

 

12.1 Zvláštní podmínky Služby Technického servisu upravují ZOP Technického servisu.

 

13. Zvláštní ujednání o podmínkách Služby Nábytku

 

13.1 V souvislosti s poskytováním Služby Nábytku dochází na základě individuálního požadavku zákazníka k
provedení Díla.
13.2 Dodávka Služby Nábytku probíhá za podmínek dle tohoto čl. 13 těchto VOP, není-li ve Smlouvě
sjednáno jinak.
13.3 Na základě nezávazné poptávky Zákazníka zpracuje Dodavatel cenovou kalkulaci Díla (dále jen „Cenová
nabídka“), která bude pro Dodavatele závazná po dobu v ní výslovně uvedenou; nebude-li doba
platnosti uvedena, je Cenová nabídka platná po dobu 30 (třiceti) dnů od jejího vystavení. Cenová
nabídka na provedení Díla může v případě potřeby obsahovat i požadavky na upřesnění technického
zadání Díla.
13.4 Zákazník je oprávněn vystavit podle příslušné Cenové nabídky písemnou Objednávku Služeb Nábytku,
která musí být Dodavateli doručena ve lhůtě platnosti příslušné Cenové nabídky.
13.5 Poskytované Služby Nábytku
(a) Dodavatel na základě žádosti Zákazníka poskytne první 2D nebo 3D návrh zdarma.
(b) Cena montáže Nábytku je 15% z ceníkové ceny Nábytku bez DPH.
Minimální cena montáže je 1550 Kč bez DPH (netýká se židlí a křesel).
Cena montáže židlí a křesel je 200 Kč bez DPH za kus.
(c) U Nábytku dodávaného s montáží je cena dopravy po celé České republice již zahrnuta v Cenové
nabídce. Nábytek objednaný bez montáže (netýká se židlí a křesel) vám přivezeme po celé České
republice za 149 Kč bez DPH.
13.6 Objednávka musí být v souladu s Cenovou nabídkou a musí vedle náležitostí uvedených v čl. 4.7 těchto
VOP obsahovat minimálně tyto údaje:
(a) název zakázky, rozsah zakázky, specifikace Produktů a Služeb Nábytku, včetně výběru materiálu,
designu/barevnosti, povrchové úpravy a případně další specifikace požadovaného Díla;
(b) specifikace materiálu ve vlastnictví Zákazníka za účelem poskytnutí Služby a termín jeho předání
Dodavateli;
(c) cenu za jednotku objednávaného Díla (bez DPH) a celkovou cenu za Dílo dle Cenové nabídky (bez
DPH);
(d) požadovaný termín dodání, způsob balení, způsob dodání – dopravy, adresa dodání (Dodací
místo).
13.7 Na základě řádně vystavené Objednávky, která nebude obsahovat výhrady či změny požadované
Zákazníkem oproti Cenové nabídce a ke které nebude mít další výhrady ani Dodavatel (zejména z
důvodu nedostatečných technických údajů), dochází k uzavření Smlouvy a k zahájení provádění Díla. V
případě jakýchkoli výhrad v/k Objednávce, ať již ze strany Dodavatele nebo Zákazníka, dochází k
uzavření Smlouvy až po jejich vzájemném písemném či elektronickém odsouhlasení. Vzájemně
odsouhlasená Smlouva je závazná a není možné ji ze strany Zákazníka zpětně zrušit.
13.8 Dodavatel je oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi vícenáklady spojené s prováděním změn požadovaných
Zákazníkem při samotné realizaci Díla nebo vícenáklady spojené s vícepracemi z důvodu
neočekávaných skutečností, o kterých Dodavatel před zahájením prací nemohl vědět. V případě, že v
důsledku změn ze strany Zákazníka bude zakázka změněna v takovém rozsahu, že Dodavatel nebude
dle svého posouzení schopen Dílo za stanovených cenových, časových nebo technických podmínek
provést, je oprávněn od příslušné Smlouvy odstoupit. Dodavatel je v tomto případě oprávněn vzniklé
náklady na pořízení Díla a vzniklé vícenáklady fakturovat Zákazníkovi.
13.9 Termín dodání Produktů Nábytku nabízených na www.online.officedepot.cz, www.officedepot.cz,
nebo v tištěných katalozích Dodavatele je orientační, a není pro Dodavatele závazný. Termín dodání je
vyjádřen v pracovních dnech.
13.10 Ve věcech výslovně neupravených v tomto čl. 13 a čl. 14 těchto VOP platí pro Službu Nábytku a Dílo
ustanovení uvedená v ostatních článcích těchto VOP, která se týkají Produktů.

 

14. Zvláštní ujednání o povinnosti z vadného plnění u Služeb Nábytku

 

14.1 V případě, že je v souvislosti s poskytováním Služeb Nábytku zhotoveno Dílo, platí vedle podmínek
uvedených v čl. 9 těchto VOP také zvláštní ujednání o povinnostech z vadného plnění, jak jsou uvedena
v tomto čl. 14 těchto VOP.
14.2 Dodavatel neodpovídá za vady Díla zhotoveného v souvislosti s poskytováním Služeb Nábytku a
případné újmy, které:
(a) vzniknou v souvislosti s tím, že Dodavatel na základě požadavku Zákazníka použil Zákazníkem
dodaný materiál nebo produkt;
(b) vzniknou nesprávným či neodborným používáním Produktů Nábytku či Díla Zákazníkem či třetí
osobou;
(c) vzniknou neodborným zásahem či manipulací Zákazníka či třetí osoby do Díla, včetně např. jeho
přestěhování do nevhodného prostředí;
(d) vzniknou neodborně či špatně provedenou montáží Produktu Nábytku ze strany Zákazníka či třetí
osoby. V případě, že si Zákazník montuje Produkt Nábytku či Dílo sám, Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za případnou vadu Produktů Nábytku či Díla způsobenou špatně provedenou
montáží a zároveň se Zákazník tímto zbavuje poskytované záruky na Produkt, pokud se následně
prokáže, že případnou vadu způsobila neodborně/špatně provedená montáž.
14.3 Dodavatel se zavazuje provést Dílo za podmínek specifikovaných v dané Smlouvě, odpovídající účelu
dle této Smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám.

 

15. Zvláštní ujednání o podmínkách Office Depot EXPRESS

 

15.1 Pojmem „express dodání“ se rozumí dodání pouze na území Prahy (PSČ začínající číslem 1).
15.2 Dodavatel přijímá Objednávky výhradně telefonicky na lince +420 800 172 747.
15.3 Příjem Objednávek je od 7:30 do 14:00.
15.4 Dodavatel zajišťuje závoz a dodání do 3 hodin od přijetí Objednávky.
15.5 Dodavatel dodává Objednávku na dodací místo za úplatu (dopravné) ve výši 399 Kč bez DPH pouze v
případě hmotnosti Objednávky do 100 kg. U Objednávek o hmotnosti nad 100 kg dodavatel účtuje
dopravné ve výši násobku za každých 100 kg.

 

16. Katalog Office Depot

 

16.1 Katalog OD je platný a účinný okamžikem jeho zveřejnění na oficiálních internetových adresách
Dodavatele, a to:
(a) pro Zákazníky přímého prodeje na www.officedepot.cz; a
(b) pro Zákazníky smluvního prodeje na www.online.officedepot.cz.
Zveřejněním nového Katalogu OD se automaticky ruší ten předchozí.
16.2 K aktualizaci Katalogu OD dochází průběžně po celý rok.
16.3 Katalog OD je jako informační materiál vydáván zpravidla jednou ročně také v tištěné podobě, a to v
omezeném rozsahu výlučně pro potřeby Zákazníků smluvního prodeje. Tištěná podoba Katalogu OD
(nebo jeho části) nemá závazný charakter.

 

17. Kontaktní místa a osoby

 

17.1 Kontaktními poštovními adresami Zákazníka a Dodavatele jsou adresy jejich sídla uvedené ve Smlouvě,
není-li v konkrétním případě sjednána kontaktní adresa jiná.
17.2 Kontaktní místa Dodavatele pro přijímání jakýchkoli oznámení a sdělení Zákazníka, zejména
Objednávek, Reklamací (s výjimkou uvedenou ve čl. 9.20 těchto VOP) jsou, není-li mezi stranami
výslovně sjednáno jinak, následující:
(a) Adresa sídla Dodavatele:
OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461, 253 01 Hostivice.
(b) Telefonní čísla:
i. pro Zákazníky přímého prodeje - Tel.: 800 771 772;
ii. pro Zákazníky smluvního prodeje - Tel. : 8001 54322;
(c) Emailové adresy:
i. pro Zákazníky přímého prodeje - informace@officedepot.cz pro obecné informace a
dotazy;
ii. pro Zákazníky smluvního prodeje - objednavkacz@officedepot.cz pro vyřizování
objednávek a klientský servis a infocz@officedepot.cz pro ostatní informace a dotazy.
(d) Adresy internetových obchodů:
i. pro Zákazníky přímého prodeje - www.officedepot.cz ,
ii. pro Zákazníky smluvního prodeje - www.online.officedepot.cz.
17.3 Obě strany jsou kdykoli oprávněny změnit určené kontaktní adresy/osoby/čísla, avšak musí to nejprve
s dostatečným předstihem písemně oznámit druhé straně.

 

18. Doručování

 

18.1 Není-li výslovně pro jednotlivé případy stanovena ve Smlouvě konkrétní forma určitého právního
jednání, oznámení nebo sdělení (dále jen „Oznámení“), musí mít veškerá Oznámení dle Smlouvy
písemnou podobu a musí být doručeny druhé straně poštou, kurýrem, elektronicky na
příslušné kontaktní místo specifikované v čl. 18 těchto VOP.
18.2 Oznámení jsou považována za doručené:
(a) u doručení poštou třetím pracovním dnem následujícím po odeslání zásilky na příslušnou
kontaktní adresu adresáta, není-li doloženo dřívější doručení;
(b) u doručení elektronicky okamžikem odeslání elektronické zprávy na příslušnou emailovou adresu
adresáta, pokud se tak stane v pracovní dny mezi 7:30 – 17:00 hod., v opačném případě v 7:30
hod. prvního následujícího pracovního dne, a pokud doručení zprávy bude odesílateli elektronicky
potvrzeno.

 

19. Náhrada újmy

 

19.1 Každá ze stran odpovídá druhé straně za újmu, kterou způsobí porušením svých povinností
vyplývajících ze Smlouvy, ledaže prokáže, že k tomu došlo v důsledku okolností vylučujících
odpovědnost. Náhrada takto vzniklé újmy je omezena částkou odpovídající ceně za dodání
Produktů/Služby dle Smlouvy, které se porušení týká, a to s výjimkou případů, kdy byla škoda
způsobena úmyslně, nebo z hrubé nedbalosti.
19.2 Okolnostmi vylučujícími odpovědnost je jakákoli událost nebo souhrn okolností, které jsou mimo
přiměřenou kontrolu odpovědné strany, nastaly nezávisle na její vůli a brání jí (dočasně nebo trvale)
ve splnění jejich povinností dle Smlouvy, včetně mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
překážky vzniklé nezávisle na vůli odpovědné strany.
19.3 O vzniku okolností vylučujících odpovědnost je dotčená strana povinna informovat druhou stranu bez
zbytečného odkladu od okamžiku kdy se o takovéto okolnosti dotčená strana dozvěděla nebo mohla
dozvědět při vynaložení řádné péče, jinak ztrácí právo na uplatnění důsledků těchto okolností. Po
skončení trvání těchto okolností je dotčená strana povinna ihned informovat druhou stranu o
náhradním termínu plnění. Dodavatel splní povinnost dle tohoto čl. 19.3 těchto VOP uveřejněním
informace o vzniku/skončení těchto okolností na svých oficiálních internetových adresách
www.officedepot.cz a www.online.officedepot.cz.
19.4 Pokud není výslovně stanoveno jinak, strany nebudou hradit jedna druhé:
(a) náhradu ušlého zisku; to neplatí, pokud škoda vznikne v důsledku jednání založeného na
podvodném jednání, úmyslu nebo hrubé nedbalosti odpovědné strany;
(b) náhradu škody, která vznikne v souvislosti s Objednávkou učiněnou telefonicky; a
(c) nemajetkovou újmu, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
19.5 Pokud není výslovně stanoveno jinak, strany budou hradit škodu způsobenou výlučně druhé straně,
nikoli třetí osobě.
19.6 V případě prodlení Dodavatele s dodáním Produktů/Služeb, na které je poskytnuta garance „zítra nebo
zdarma®“, se považuje dodávka zdarma ve smyslu čl. 6 těchto VOP za smluvní pokutu sjednanou pro
případ takového prodlení Dodavatele ve výši odpovídající hodnotě dodávky zdarma podle čl. 6.3 těchto
VOP a Dodavatel nebude povinen hradit Zákazníkovi škodu, která by mu v souvislosti s takovým
prodlením případně vznikla, a to ani nad rámec poskytnuté smluvní pokuty. Realizací dodávky zdarma
je povinnost Dodavatele dodat Produkt/Službu splněna.
19.7 Povinnost Dodavatele k úhradě jakékoli smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě nevznikne, pokud by k
nesplnění této povinnosti zajištěné smluvní pokutou došlo v důsledku okolností vylučujících
odpovědnost.

 

20. Důvěrné informace

 

20.1 Při jednání o uzavření Smlouvy, jakož i v rámci plnění Smlouvy si mohou strany úmyslně či opominutím
vzájemně poskytnout informace, které budou obchodním tajemstvím poskytující strany nebo budou
považovány poskytující stranou za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“).
20.2 Za Důvěrné informace se mimo jiné považují:
(a) ujednání Smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Dodavatelem, vyjma ujednání obsažených v
oficiálně vydaných dokumentech Dodavatele tvořících Smlouvu, jako jsou tyto VOP; a dále
(b) veškeré informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, zejména
obchodní nebo marketingové plány, nabídky včetně cenových, jakékoli návrhy smlouvy, dohody
nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s
obchodními partnery, a to bez ohledu na to, zda byly tyto v době jejich sdělení zjevně označeny v
písemné či ústní podobě za „důvěrné“.
20.3 Přijímající strana je povinna zachovávat o Důvěrných informacích mlčenlivost a použít je pouze k účelu,
pro který byly předávající stranou poskytnuty, a zavázat k tomuto i všechny své zaměstnance či jiné
osoby, které mají k Důvěrným informacím přístup.
20.4 Povinnost mlčenlivosti dle tohoto čl. 20 těchto VOP nemá vliv na plnění případné zákonné povinnosti
sdělit informace vyžádané oprávněnými státními či správními orgány a jinými oprávněnými subjekty.
20.5 Povinnost mlčenlivosti dle tohoto čl. 20 těchto VOP trvá i po ukončení Smlouvy do doby, než budou
příslušné Důvěrné informace zveřejněny poskytující stranou nebo třetí osobou.

 

21. Trvání a ukončení Smlouvy

 

21.1 Smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího uzavření, není-li sjednáno jinak.
21.2 Smlouva je uzavřena:
(a) na dobu splnění samostatně vystavené Objednávky Zákazníka; nebo
(b) na dobu určitou, je-li délka jejího trvání sjednána ve Smlouvě; nebo
(c) na dobu neurčitou.
21.3 Je-li Smlouva uzavřena na dobu určitou, dojde k ukončení Smlouvy:
(a) uplynutím sjednané doby trvání; nebo
(b) na základě dohody stran o předčasném ukončení Smlouvy; nebo
(c) v důsledku odstoupení od smlouvy z důvodů a způsobem podle čl. 21.5 těchto VOP, není-li mezi
stranami sjednáno ve Smlouvě jinak.
21.4 Je-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, dojde k ukončení Smlouvy:
(a) na základě dohody stran o ukončení Smlouvy; nebo
(b) písemnou výpovědí kterékoli ze stran bez udání důvodu s výpovědní dobou 2 (dva) měsíce, která
počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně a uplyne
posledním dnem příslušného měsíce, není-li mezi stranami sjednáno ve Smlouvě jinak; nebo
(c) v důsledku odstoupení od smlouvy z důvodů a způsobem podle čl. 21.5 těchto VOP, není-li mezi
stranami sjednáno ve Smlouvě jinak.
21.5 Odstoupení od Smlouvy je možné výhradně z důvodů uvedených v tomto čl. 21.5 těchto VOP, není-li
mezi stranami sjednáno jinak ve Smlouvě, a to na základě písemného oznámení doručeného druhé
straně s uvedením důvodu odstoupení a s účinky odstoupení k okamžiku doručení takového oznámení
druhé straně. Důvody pro odstoupení jsou následující:
(a) každá ze stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá strana vstoupila do
likvidace, byla na ní zavedena nucená správa, bylo u ní zahájeno a probíhá insolvenční řízení, byl
u ní zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku, nebo byl u ní zahájen
výkon rozhodnutí (exekuce);
(b) Zákazník je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy také z důvodu podstatného porušení Smlouvy ze
strany Dodavatele, za které se považuje výlučně opakované neplnění povinností Dodavatele podle
Smlouvy, které Dodavatel nenapraví ani ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení písemné výzvy
Zákazníka s upozorněním na takové neplnění;
(c) Zákazník je dále oprávněn odstoupit také od dílčí Objednávky vystavené na základě rámcové
smlouvy uzavřené ve smyslu čl. 3.1(b) těchto VOP, a to v případě, že Produkt/Služba dodaná
Dodavatelem podle Smlouvy má současně nejméně 3 (tři) různé vady, nebo se shodná vada, která
byla Dodavatelem opravována, vyskytne potřetí;
(d) Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech stanovených ve Smlouvě a také z
důvodu podstatného porušení Smlouvy ze strany Zákazníka, za které se považuje:
i. prodlení s úhradou splatné pohledávky vyúčtované Dodavatelem Zákazníkovi podle
Smlouvy, které trvá déle, než 14 (čtrnáct) dní; nebo
ii. opakované prodlení s úhradou splatných pohledávek vyúčtovaných Dodavatelem
Zákazníkovi podle Smluv; nebo
iii. jiné podstatné porušení povinností Zákazníka stanovených Smlouvou.
(e) Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy, vyjma:
i. těch, která vzhledem k jejich povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy, zejména práva a
povinnosti obsažená v ujednáních o náhradě újmy a smluvních pokutách, a
ii. povinnosti Zákazníka k úhradě ceny za skutečně poskytnuté Produkty/Služby nebo jejich
části.
(f) K okamžiku účinků odstoupení od Smlouvy:
i. zanikají vystavené Objednávky (nebo jejich část) na dodávky Produktů, které nebyly k
tomuto okamžiku dodány; ve vztahu k Produktům, které byly k tomuto okamžiku
dodány, ale nebyly uhrazeny, zůstává Smlouva v platnosti a Zákazník je povinen za
takové Produkty Dodavateli zaplatit sjednanou cenu, neoznámí-li Dodavatel
Zákazníkovi, že požaduje namísto úhrady takových Produktů jejich vrácení;
ii. zanikají vystavené Objednávky (nebo jejich část) na dodávky Služeb, které nebyly k
tomuto okamžiku poskytnuty a ani nebylo započato s jejich plněním, nedohodnou-li se
strany jinak,
iii. má Dodavatel právo vyúčtovat dodávku Služeb, které byly k tomuto okamžiku
skutečně poskytnuty (a to i částečně) a Zákazník je povinen za takové Služby nebo jejich
část zaplatit sjednanou cenu,
iv. mají strany právo vyúčtovat smluvní pokuty, jsou-li ve Smlouvě sjednány a vznikla-li
povinnost dotčené strany k jejich úhradě.
21.6 Veškerá Oznámení týkající se zániku Smlouvy musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu
na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené okamžikem jejich dodání
prostřednictvím pošty. Za doručené se považuje i Oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto,
které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné, a doručení pak
nastává ke dni, kdy se odesílatel o takové skutečnosti dozvěděl.
21.7 Ustanovení § 1978 odst. 2 OZ, které stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty stanovené k plnění
má za následek automatické odstoupení od smlouvy, se nepoužije.

 

22. Řešení sporů

 

22.1 Strany se na základě písemného prohlášení jedné ze stran o jakémkoli sporu nebo nároku, včetně sporu
o platnost Smlouvy a její porušení, sejdou do 15 (patnácti) dnů od data takového prohlášení, aby se
pokusily dosáhnout smírného řešení týkajícího se sporné záležitosti.
22.2 Nebudou-li osoby uvedené v předchozím čl. 22.1 těchto VOP schopny dosáhnout smírného řešení
týkajícího se všech sporných záležitostí na takovém setkání, bude jakýkoli přetrvávající spor nebo nárok
postoupen a s konečnou platností řešen v rámci řádného soudního řízení. Strany se ve smyslu § 89a
OSŘ dohodly, že věcně příslušný soud v sídle Dodavatele je místně příslušným soudem prvního stupně
pro veškerá soudní řízení zahájená v souvislosti se Smlouvou, včetně sporu o její platnost, nestanoví-li
zákon jinou výlučnou příslušnost.

 

23. Další a závěrečná ujednání

 

23.1 Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech
neuvedených ve Smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze Smlouvy.
23.2 Zákazník není oprávněn převádět svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani postoupit Smlouvu, ať již z
části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele. Dodavatel se zavazuje, že
takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen. V případě postoupení Smlouvy se Zákazník
neosvobozuje od svých povinností v rozsahu postoupení a je povinen plnit, pokud neplní postupník.
Dodavateli zůstávají zachovány všechny námitky ze Smlouvy vůči postupníkovi i Zákazníkovi.
23.3 Dodavatel považuje veškeré osobní údaje poskytnuté Zákazníky v souvislosti se Smlouvou za přísně
důvěrné a prohlašuje, že s nimi nakládá v souladu s platnou legislativou. Bližší informace k oblasti
ochrany osobních údajů najdete na online.officedepot.cz/ochrana-osobnich-udaju.
23.4 Smlouva je uzavřena podle právního řádu České republiky, v režimu OZ. Veškeré záležitosti, které
nejsou výslovně upravené v těchto VOP a Smlouvě, se budou řídit příslušnými právními předpisy České
republiky. Ustanovení § 558 odst. 2 OZ o tom, že obchodní zvyklosti mají přednost před ustanovením
zákona, které nemá donucující účinek, se nepoužije.
23.5 Všeobecné obchodní podmínky Dodavatele platí ode dne jejich zveřejnění na oficiálních internetových
stránkách Dodavatele www.online.officedepot.cz a www.officedepot.cz do jejich zrušení nebo
zveřejnění nových obchodních podmínek s pozdějším datem a nabývají účinnosti druhým dnem po
takovém zveřejnění. Novější znění všeobecných obchodních podmínek ruší podmínky vydané dříve.
Právní vztahy mezi Zákazníkem a Dodavatelem se posuzují vždy podle ustanovení všeobecných
obchodních podmínek platných v době uzavření příslušné Smlouvy.
23.6 V případě odchylných písemných ujednání v dokumentech tvořících Smlouvu platí ujednání zvláštních
podmínek v tomto pořadí:
(a) ujednání obsažená v (dílčí) Objednávce;
(b) ujednání v samostatných smlouvách dle čl. 3.1(b), čl. 3.1(c) a čl. 3.1(d) těchto VOP;
(c) ujednání v Ceníku;
(d) ujednání v ZOP Technického servisu;
(e) ujednání ve VOP.
23.7 Tyto VOP platí podpůrně i v případě, kdy Dodavatel sjedná se svým Zákazníkem zvláštní podmínky pro
nekatalogové zboží. V případě odchylných písemných ujednání platí přednostně ustanovení zvláštních
podmínek.
23.8 Veškeré změny a doplňky Smlouvy, která byla mezi stranami sjednána písemně, musí být učiněny také
v písemné formě a musí být podepsány oprávněnými osobami Zákazníka a Dodavatele.
23.9 V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy bude shledáno neplatné, neúčinné, neproveditelné, v
rozporu s právními předpisy nebo nevynutitelné, nebude tím jakkoliv dotčena ani ovlivněna účinnost
nebo vynutitelnost ostatních ustanovení. Strany v takovém případě sjednají takové ustanovení, které
co možná nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení a úmyslu stran vyjádřeném ve
Smlouvě.

 

Hostivice, dne 7. 1. 2021

 

 

 

home-icon-50x34px.pngNa úvodní stránku